Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
16.10.2014 10:20

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

załącznik do Uchwały Nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r.

Dział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 

§ 2

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 poz. 642 ze zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

4) niniejszego statutu.

 

§ 3

1. Biblioteka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3 w Komorowie.

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Michałowice.

3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Michałowice.

4. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1.

5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek.

 

§ 4

Bibliotekę wyposaża się w zbiory biblioteczne zgodnie z księgami inwentarzowymi oraz w majątek trwały zgodnie z księgą inwentaryzacyjną.

 

§ 5

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

   1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu;

   2) adres Biblioteki;

   3) numer telefonu;

   4) numer identyfikacji podatkowej;

   5) cyfrowy identyfikator instytucji nadany w systemie informacji statystycznej.

2. Do ewidencji książek używa się pieczęci okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku.

3. Biblioteka może używać pieczęci okolicznościowych zawierających nazwę wydarzenia oraz nazwę instytucji w skróconym brzmieniu.

 

Dział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 6

1. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.

 

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu;

  2) planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism dla Biblioteki;

  3) ocena zbiorów i ich przydatności w środowisku;

  4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

  5) prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej;

  6) popularyzacja książki, czytelnictwa oraz czasopisma;

  7) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa we współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo–wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami itp.;

  8) badanie potrzeb czytelniczych, wytyczanie kierunku rozwoju czytelnictwa, opracowanie założeń programowych rozwoju Biblioteki;

  9) udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym, zakładowym, przyszpitalnym;

10) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

11) prowadzenie „Pokoju pisarki Marii Dąbrowskiej”, dbanie o kondycję i konserwacja pamiątek pozostawionych przez Marię Dąbrowską oraz pozyskiwanie eksponatów (głównie zdjęć, nagrań oraz przedmiotów mających związek z Gminą Michałowice, Komorowem oraz bezpośrednio z domem przy ul. Kraszewskiego 3);

12) popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niektórych grup społecznych.

 

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki i czytelnictwo w dziedzinie kultury i oświaty wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

Dział III

Organy Biblioteki Publicznej, organizacja, pracownicy

 

§ 9

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza Biblioteką, kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działalności.

2. Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny Biblioteki, strukturę zatrudnienia, regulaminy i inne wewnętrzne akty normatywne,

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu Biblioteki.

 

§ 10

Dyrektor Biblioteki powoływany i odwoływany jest przez Wójta Gminy w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 11

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

 

§ 12

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

 

§ 13

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, które są określone odrębnymi przepisami.

 

§ 14

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci i młodzieży, salę komputerową oraz Pokój pisarki Marii Dąbrowskiej.

 

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Dyrektor poprzez Regulamin Organizacyjny nadawany w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 16

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 17

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Bibliotek:

1) Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;

2) Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza.

 

Dział IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 18

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Michałowice, dochodów własnych i innych źródeł.

 

§ 19

Biblioteka może pobierać opłaty za niektóre usługi oraz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód przeznaczać na cele statutowe.

 

§ 20

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury,

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy

 

§ 21

Biblioteka gospodaruje samodzielnie powierzonym mieniem oraz prowadzi odrębną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

 

Dział V

Nadzór nad Biblioteką

 

§ 22

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje organizator, który dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki obejmującej w szczególności:

1) realizację działań statutowych;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem;

3) gospodarkę finansową Biblioteki.

 

§ 23

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje:

1) Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego;

2) Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza.

 

Dział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 24

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Data publikacji: 16.10.2014 10:22
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017 18:56
Wyświetleń: 120
Opublikował: Katarzyna Walichnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Walichnowska