Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
18.04.2017 18:45

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie nr GBP/07/2017 z dnia 23 marca 2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia
nr GBP/07/2017 z dn. 23.03.2017 r.


 

Regulamin Organizacyjny
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie


 

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, zakres jej działania, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności wszystkich osób w niej zatrudnionych – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.


 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.),

 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.),

 3. Statutu nadanego Uchwałą Nr XLI/394/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 11137).

§ 2

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie znajduje się przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie.

§ 3

Celem działalności biblioteki są zadania związane przede wszystkim z obsługą czytelniczą mieszkańców, popularyzacją zbiorów oraz zachowaniem pamięci pisarki Marii Dąbrowskiej.

Biblioteka realizuje zadania statutowe poprzez upowszechnianie kultury, edukację, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.

§ 4

Użyte w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:

 1. GBP lub biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie,

 2. dyrektor – dyrektor GBP,

 3. główny księgowy – główny księgowy GBP,

 4. pracownik – osoba zatrudniona w GBP na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

 5. komórka organizacyjna – wieloosobowa komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy,

 6. organizator – Gmina Michałowice,

 7. impreza – organizowane przez GBP przedsięwzięcie kulturalne, muzyczne, edukacyjne lub wychowawcze o określonych ramach czasowych, w tym w szczególności konkurs, spotkanie autorskie, przedstawienie, koncert, festiwal, festyn.

§ 5

 1. Obowiązki biblioteki, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określane są w zakresach obowiązków pracowników biblioteki.

 2. Dla zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Bibliotece obowiązuje Kodeks etyki bibliotekarza w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

Dyrektor biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów zgodnie z wydanym w tej sprawie zarządzeniem.

 

II. Struktura organizacyjna

§ 7

 1. W strukturze organizacyjnej GBP występują:

 1. Główny Księgowy oraz Dział księgowo – kadrowy (specjaliści z dziedziny księgowości i kadr),

 2. Dział administracyjny (specjaliści nie związani z działalnością biblioteczną, pracownicy administracyjni i gospodarczy),

 3. Dział obsługi bibliotecznej (bibliotekarze, animatorzy kultury, specjaliści związani z działalnością biblioteczną),

 4. Dział obsługi technicznej (informatyk, opiekun sali komputerowej, redaktor strony internetowej, bibliotekarz systemowy itp.).

 1. Dyrektorowi podlegają wszystkie działy i stanowiska.

§ 8

Schemat organizacyjny GBP przedstawia w sposób graficzny załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 9

Zadaniem wszystkich osób zatrudnionych w GBP jest popularyzacja czytelnictwa, edukacja czytelnicza oraz upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez lub branie udziału przy ich organizowaniu w zakresie obowiązków przypisanych ich stanowisku pracy.

 

III. Zarządzanie i kierowanie

§ 10

 1. Biblioteką zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jej działalności Dyrektor;

 2. Dyrektor wykonuje zadania określone w ustawach: o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, samorządzie gminnym, ustawach szczególnych oraz statucie Biblioteki;

 3. Dyrektor reprezentuje pracodawcę i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki;

 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo jest ustalane odpowiednim upoważnieniem. Upoważniony pracownik jest uprawniony do podejmowania decyzji o charakterze bieżącym. Zastępstwo jest powierzane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, o najwyższym możliwym wymiarze pracy.

§ 11

 1. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Głównego Księgowego;

 2. Pracownicy są materialnie odpowiedzialni za powierzony majątek oraz odpowiadają za wyniki pracy Biblioteki.

§ 12

 1. Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Biblioteki;

 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

  1. zarządzanie Biblioteką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Organizatora, podejmowanie samodzielnie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności,

  3. uzgadnianie z Organizatorem spraw związanych z działalnością i funkcjonowaniem Biblioteki,

  4. opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania instytucji,

  5. opracowanie wraz z Głównym Księgowym planów działalności finansowej w tym projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Biblioteki,

  6. opracowanie z personelem merytorycznym planów działalności merytorycznej w tym projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Biblioteki,

  7. należyte wykonanie zadań wynikających z ustalonego zakresu działania i właściwa gospodarka powierzonym mieniem,

  8. odpowiedzialność za zabezpieczenie środków finansowych i rzeczowych instytucji,

  9. dokonywanie za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych pracowników,

  10. określanie zakresu obowiązków pracowników,

  11. podział pracy, nadzór nad stosowaniem właściwych metod pracy, umożliwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników,

  12. kontrola dyscypliny pracy, pełnego wykorzystania czasu pracy, przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

  13. nadzór nad prawidłową eksploatacją, obsługą i konserwacją sprzętu oraz urządzeń będących w dyspozycji pracowników,

  14. administrowanie i gospodarowanie powierzonym przez Gminę Michałowice mieniem użytkowanym w ramach odrębnych umów i porozumień,

  15. administrowanie i gospodarowanie majątkiem Biblioteki, prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji majątku oraz nadzór nad właściwym jego zabezpieczeniem, eksploatacją i konserwacją,

  16. zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji i urządzeń w budynku użytkowanym przez Bibliotekę.

§ 13

 1. Za poszczególne działy odpowiadają kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez dyrektora. W razie nieobecności w pracy kierownika komórki organizacyjnej zastępstwo pełni wyznaczony przez dyrektora pracownik;

 2. Koordynacją działań merytorycznych w utworzonym dziale zajmują się kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez dyrektora, odpowiadają oni za organizację i realizację zadań komórki, a w szczególności:

  1. nadzorują wykonywanie powierzonych komórce zadań,

  2. przedkładają swojemu zwierzchnikowi informacje o realizacji zadań,

  3. wnioskują w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników,

 3. Jeśli nie utworzono odrębnych działów pracownicy na poszczególnych stanowiskach odpowiadają wspólnie przed dyrektorem za podjęte decyzje i przydzielone zadania;

 4. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Biblioteki określa dyrektor w zakresach czynności.

§ 14

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do współdziałania i uzgadniania działań w przypadku wykonywania zadań wymagających współpracy;

 2. Koordynację prac przy załatwianiu spraw wymagających współdziałania większej ilości komórek organizacyjnych lub pracowników prowadzi ten z nich, który jest merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie danego zadania.

§ 15

 1. Do zadań wspólnych poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk należy:

  1. organizowanie i planowanie pracy,

  2. dokonywanie podziału pracy,

  3. sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań,

  4. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami,

  5. zapewnienia przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzegania tajemnicy służbowej.

 

IV. Zadania i zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 16

 1. Główny Księgowy kieruje działem księgowo – kadrowym lub osobiście wykonuje zadania działu;

 2. Do zadań Działu księgowo – kadrowego należy w szczególności:

 1. sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

 2. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

 3. kontrola umów pod względem finansowym,

 4. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,

 5. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,

 6. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,

 7. rozliczenia z ZUS, w tym: naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych, przekaz elektroniczny do ZUS,

 8. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,

 9. sporządzanie inwentaryzacji,

 10. sporządzanie sprawozdawczości,

 11. systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej i przekazywanie aktualnych informacji dyrektorowi,

 12. prowadzenie akt osobowych pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek i planów urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy,

 13. wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych, zaświadczeń o zatrudnieniu,

 14. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów pracy i wynagradzania,

 15. przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,

 16. przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników,

 17. przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,

 18. kontrola dyscypliny pracy,

 19. prowadzenie spraw socjalnych z ZFŚS,

 20. informowanie pracowników o przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach,

 21. archiwizacja dokumentów Biblioteki,

 22. prowadzenie spraw związanych z bhp i ppoż.

§ 17

Do zadań Działu administracyjnego należy w szczególności:

 1. Koordynacja prowadzenia konkursów czytelniczych i innych o zasięgu ponad gminnym,

 2. Organizacja spotkań, koncertów, konkursów, lekcji bibliotecznych itp. wraz z prowadzeniem terminarza,

 3. Przygotowywanie propozycji imprez kulturalnych, wstępne rozmowy z artystami, aktorami, pisarzami itp. oraz przygotowywanie umów,

 4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Michałowice realizującymi działania z zakresu kultury i promocji w zakresie organizacji imprez, wymiany informacji, działalności promocyjnej biblioteki i gminy itp.,

 5. Przygotowywanie i koordynacja prowadzenia szkoleń i kursów w bibliotece,

 6. Koordynacja pracy wolontariuszy oraz osób świadczących prace społecznie użyteczne w bibliotece,

 7. Prowadzenie działań promocyjnych biblioteki – przygotowywanie notatek, artykułów prasowych, zakup materiałów promocyjnych itp.

§ 18

Do zadań Działu obsługi bibliotecznej należy w szczególności:

 1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym planem finansowym i obowiązującymi przepisami,

 2. Prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupami zbiorów drogą internetową, antykwaryczną, od osób prywatnych, zbieranie ofert, kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami księgarskimi, w szczególności w zakresie zbiorów regionalnych oraz dokumentów życia społecznego,

 3. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu bibliotekoznawstwa, aktualizowanie warsztatu metodycznego,

 4. Opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi,

 5. Tworzenie i prowadzenie tradycyjnych i elektronicznych baz bibliotecznych, koordynacja procesu komputeryzacji, w tym prowadzenie i aktualizowanie katalogów i kartotek,

 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów i ubytków,

 7. Udział w inwentaryzacjach księgozbioru i pilnowanie terminów kolejnych inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. Kontrola i selekcja, naprawa bieżąca zbiorów oraz przygotowywanie i przekazywanie zbiorów do spisania jako materiałów zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych oraz prowadzenie dokumentacji ubytków,

 9. Prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie gromadzenia, opracowania i konserwacji zbiorów, organizacji pracy, działalności kulturalno-oświatowej praktykantom i stażystom,

 10. Ścisła współpraca z Działem administracyjnym w zakresie uzgadniania oraz realizacji budżetu w części dotyczącej zakupów materiałów bibliotecznych oraz uzgadniania stanu zbiorów bibliotecznych,

 11. Udostępnianie zbiorów: prezencyjne, wypożyczenia na zewnątrz, wypożyczenia międzybiblioteczne,

 12. Poradnictwo w zakresie doboru literatury,

 1. Działalność informacyjno-bibliograficzna:

a) obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne, kartoteki oraz zautomatyzowane bazy danych a w szczególności:

 • gromadzenie podstawowych źródeł informacji,

 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych,

 • udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje.

b) przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne),

c) opracowywanie zestawień bibliograficznych, wykazów nabytków, aktualnych informatorów,

d) gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego regionu,

e) prowadzenie katalogów i kartotek regionalnych, bibliografii regionalnej,

f) przygotowywanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej, popularyzacji czytelnictwa oraz współpraca w tym zakresie z bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami i stowarzyszeniami.

 1. Prenumerata i prowadzenie ewidencji czasopism;

 2. Prowadzenie ewidencji bibliotecznej pozostałych zbiorów oraz dokumentacji statystycznej:

a) inwentaryzowanie zbiorów, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, rejestru przybytków i ubytków,

b) prowadzenie ewidencji udostępniania zbiorów,

c) prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej,

d) egzekwowanie zwrotu wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przygotowywanie scenariuszy i organizowanie lekcji bibliotecznych, dni głośnego czytania książek dla dzieci; dla młodzieży; dla dorosłych, konkursów, spotkań, koncertów itp.;

 2. Opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu;

 3. Współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami, mediami i stowarzyszeniami w celu propagowania czytelnictwa, promocji biblioteki i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej.

§ 19

Do zadań działu obsługi technicznej należy w szczególności:

 1. Kontrola nad poprawnością działania sprzętu elektronicznego w Bibliotece, serwisowaniem oraz udostępnianiem instrukcji pracownikom,

 2. Rozwijanie, konserwacja oraz kontrola poprawności działania systemu bibliotecznego,

 3. Prowadzenie strony internetowej biblioteki; prowadzenie profilu na platformie społecznościowej,

 4. Udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników Biblioteki,

 5. Udostępnianie tabletów oraz innego sprzętu elektronicznego dostępnego w Bibliotece użytkownikom Biblioteki.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu decyduje Dyrektor GBP.

 2. Zmiany postanowień regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 

Kodeks etyki bibliotekarza

 

WPROWADZENIE

 

Pracując w bibliotekach finansowanych ze środków publicznych bibliotekarze oraz inni pracownicy dążą do zapewnienia bezpłatnego świadczenia podstawowej części usług biblioteki, w tym w szczególności udostępniania pełnowartościowych materiałów o charakterze poznawczym, użytkowym lub rekreacyjnym na terenie własnej instytucji, poza nią oraz w jej przestrzeni cyfrowej.

Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję pracownika biblioteki są ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii.

Pracownicy biblioteki, a w szczególności bibliotekarze powinni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów.

Kodeks etyki bibliotekarza określa podstawowe zasady, które uznajemy za wiążące dla wszystkich przedstawicieli zawodu oraz które identyfikują misję społeczną i odpowiedzialność etyczną we wszystkich środowiskach jego wykonywania. Kodeks etyki bibliotekarza odnosi się również do innych pracowników biblioteki.

Zasady zostały ujęte w trzech częściach. W pierwszej zgromadzone zostały zasady o charakterze ogólnym. W części drugiej, w kolejnych pięciu grupach zawarte są normy etyczne określające odpowiedzialność zawodu wobec społeczeństwa, użytkowników bibliotek i informacji, zasobów bibliotecznych i informacyjnych, własnego środowiska zawodowego oraz pracodawców i macierzystych instytucji. W trzeciej części umieszczono zobowiązania dotyczące popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

I. Zasady ogólne

 

 1. Bibliotekarze tworzą grupę zawodową, która wywodzi się z tradycji zawodu bibliotekarza, ma swój etos, organizację, stowarzyszenia, system kształcenia i rekrutacji. Przyjmują na siebie zobowiązania wynikające z właściwego bibliotekarstwu i profesjonalnym usługom informacyjnym posłannictwa społecznego oraz zawsze dokładają starań do kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku swojego zawodu;

 2. Bibliotekarze mają za zadanie rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i rozrywkowe. Szczególną ich powinnością jest stwarzanie możliwości swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych oraz ochrona i transmisja społeczna dziedzictwa kultury i nauki;

 3. Bibliotekarze przeciwstawiają się cenzurze i ograniczaniu dostępu do informacji, wiedzy i kultury, odwołując się do racjonalności, zdrowego rozsądku i najlepszych wzorców profesjonalnych;

 4. Biblioteki są instytucjami zaufania społecznego, dla których naczelną dewizą jest dbałość o dobro publiczne we wszystkich kwestiach pozostających w ich gestii. W zakresie zadań i obowiązków instytucji macierzystych oraz wykorzystania ich zbiorów i zasobów informacyjnych, bibliotekarze zobowiązani są do świadczenia usług najwyższej jakości z jednakową sumiennością na rzecz każdego użytkownika;

 5. Bibliotekarze szanując różnice cechujące użytkowników, zawsze kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dążą do poznania zasad etycznych obowiązujących w grupach, które obsługują lub z którymi współpracują pełniąc swoje obowiązki oraz starają się je respektować;

 6. Bibliotekarze przestrzegają prawa użytkowników do prywatności i dyskrecji;

 7. Bibliotekarze respektują prawo autorskie i własności intelektualnej;

 8. Bibliotekarze dbając o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz starają się w pełni wykorzystywać profesjonalne kompetencje w pracy zawodowej.

 

CZĘŚĆ DRUGA

II. Bibliotekarze wobec społeczeństwa

 

 1. Swoją pracą przyczyniają się do rozwoju zarówno jednostek jak i całego społeczeństwa;

 2. Aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego do nich dostępu w celu poprawy jakości życia, rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego;

 3. W pracy zawodowej nie stawiają interesu osobistego ponad interes publiczny.

 

III. Bibliotekarze wobec użytkownika

 

 1. Bez względu na charakter pracy, działają zawsze na rzecz użytkownika, traktują go z szacunkiem i starają się poznać jego potrzeby. Ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów bez względu na treść, nośnik i technikę dostępu;

 2. Wszelkie wiadomości o użytkownikach, ich zainteresowaniach oraz ich dane osobowe chronią i zachowują dla siebie, wykorzystując wyłącznie do celów określonych prawem. Zapewniają użytkownikom swobodę i prywatność korzystania z udostępnianych zasobów;

 3. Stwarzają użytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą i logiczną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów oraz przygotowywanych materiałów informacyjnych, realizowanych kwerend i projektów. Dbają o estetykę i funkcjonalność swojej instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę;

 4. Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej;

 5. Dbają o wysoką jakość świadczonych usług dążąc do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników. Uczciwie informują ich o pełnym, realnym zakresie tych usług, o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych, jakości wykorzystywanych narzędzi informacyjnych, a także o możliwościach kompensowania ograniczeń świadczonych usług w ramach współpracy między bibliotekami i ośrodkami informacji;

 6. Dążą do tego, aby zasady korzystania z usług bibliotek i ośrodków informacji były jasne i dobrze znane użytkownikom, unikają rozwiązań nieformalnych, które stwarzają niejawne przywileje. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfort;

 7. We wszystkich swych działaniach profesjonalnych zachowują bezstronność i unikają tendencyjnego wartościowania;

 8. Pełniąc rolę służebną wobec użytkowników, z szacunkiem i otwartością traktują wszelką wyrażaną przez nich krytykę. Niezwłocznie i uczciwie reagują na zgłaszane skargi.

 

IV. Bibliotekarze wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych

 

 1. Szanują powierzone sobie zasoby. Nie ograniczając dostępu do nich, dążą do racjonalnego zachowania i ochrony zasobów bibliotecznych i informacyjnych. Respektują zasady posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, w tym umowy licencyjne, oraz etykietę sieciową. Dbają o przestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu ze zbiorów, w tym szczególnie wynikających z obowiązującego prawa autorskiego, nie dopuszczając do nielegalnego powielania lub przekształcania autorskich utworów;

 2. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dążą do zapewnienia najwyższej jakości wykorzystywanych lub tworzonych przez siebie systemów i serwisów informacyjnych;

 3. Dostosowują zasoby biblioteczne i informacyjne własnej instytucji do potrzeb publiczności i środowiska, dbając o stosowny standard merytoryczny i stałą ich aktualizację. W zakresie doboru i selekcji zasobów przestrzegają reguł bezstronności, obiektywnego a kompetentnego wartościowania, informując użytkowników o przyjętych zasadach kształtowania zasobów;

 4. Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej jakości;

 5. Gromadząc zbiory biblioteczne i informacyjne, opisując je, organizując i selekcjonując oraz oceniając i udostępniając, przeciwstawiają się wszelkim przejawom dyskryminacji i zachowują bezstronność; starają się stosować takie narzędzia charakterystyki dokumentów i organizacji ich zbiorów, które wykluczają uprzedzanie użytkownika do konkretnych tekstów lub źródeł;

 6. Jeśli materiały biblioteczne lub źródła informacyjne ze względu na ich rzadkość, cenność, poufność lub szkodliwość społeczną są wyłączone z powszechnego udostępniania, informują użytkowników o fakcie ich posiadania i ogłaszają zasady, na jakich można z nich skorzystać.

 

V. Bibliotekarze wobec kolegów i zawodu

 

 1. Pracują rzetelnie, poznają najlepsze praktyki stosowane w bibliotekarstwie i usługach informacyjnych, dążą do ulepszania świadczonych usług. Przestrzegają stosowanej w swojej instytucji pragmatyki służbowej;

 2. Dokładają wysiłku, by stać się częścią koleżeńskiego zespołu, w którym nie tworzy się sztucznych hierarchii, autorytetów i rytuałów oraz przestrzega zasad dobrej organizacji pracy. Są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności, punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia. Z pełnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie swoje kompetencje w tych tylko dziedzinach działalności bibliotecznej i informacyjnej, w których ich wiedza i umiejętności są wystarczające;

 3. Kierują się dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej, dbając o pozytywny wizerunek zawodu;

 4. Szanując i rozumiejąc osiągnięcia swoich współpracowników, w wymianie opinii posługują się wyłącznie argumentami merytorycznymi - także w stosunku do przełożonych oraz podwładnych. Pozostawanie w relacjach służbowych nie zwalnia od przestrzegania norm prawnych oraz etyki zawodowej;

 5. Dbając o stały rozwój swoich umiejętności i wiedzy, dążą do doskonalenia środowiska zawodowego i jakości usług macierzystych instytucji oraz wspierają swoich kolegów, zwłaszcza podwładnych, w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Wspierają organizacje i stowarzyszenia zawodowe;

 6. Pełniąc funkcje kierownicze przyjmują na siebie szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego postępowania przez swoich podwładnych, dając wzór własną postawą;

 7. Tworząc narzędzia dostępu do zasobów bibliotecznych i informacyjnych oraz tworząc informacje własne, dbają o rzetelność, zrozumiałość, komunikatywność i precyzję transmitowanych treści oraz swoich wypowiedzi.

   

VI. Bibliotekarze wobec pracodawcy

 

 1. Są lojalnymi pracownikami. Dbają o dobre imię swojej instytucji, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku;

 2. Dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej instytucji oraz wspierania ich prowadzoną działalnością;

 3. Wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju własnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy;

 4. Mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać się o godne wynagrodzenie, odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni jednak uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy;

 5. Unikają zaangażowania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mogą być im sugerowane lub zalecane.

 

CZĘŚĆ TRZECIA

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Bibliotekarze we wszystkich swoich działaniach związanych z wykonywaną pracą przestrzegają zasad etyki zawodowej określonych w niniejszym Kodeksie;

 2. Dążą do pogłębienia i upowszechnienia świadomości etycznych i prawnych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej;

 3. Przeciwstawiają się nieetycznym zachowaniom członków swojego środowiska zawodowego.

 

Opracowano na podstawie Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

 

RO schemat

Data publikacji: 18.04.2017 18:52
Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018 15:37
Wyświetleń: 374
Opublikował: Katarzyna Walichnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Walichnowska